Uživatelské jméno: Heslo: Dnes je 16. prosince 2018 a svátek má Albína
Aktuálně O městě Pro turisty Pro občany Podnikatelé Katalog
počasí.stříbro.cz | fanstyby.stříbro.czZ jednání zastupitelstva 31.1.2018


V úvodu jednání ...

 

     pan starosta přivítal přítomné. Poté zastupitelé schválili předložený program s doplněním a pozměňovacími návrhy, vzali na vědomí Informaci starosty o působení Města v organizacích a sdruženích dle usnesení Rady města ze dne 19.11.2014 a zastupitelstva ze dne 27.11.2014. Součástí této Informace jsou přílohy Rozdělení působnosti starosty a místostarostů a Zpráva o činnosti starosty města v organizacích za rok 2017 dle schváleného rozdělení kompetencí. Dále vzali na vědomí Zprávu pana místostarosty ke kontrole plnění úkolů, Územní studii obytné zóny a Zápisy z jednání výborů finančního, kontrolního, výstavby, pro zdravotnictví a veřejný pořádek.

     Ve zprávě pana místostarosty mimo jiné předloženo řešení záležitosti okolo ledové plochy. Přeformulovat úkol z r. 2014 k zastřešení zimního stadionu z důvodu nevyhlášení dalších dotačních titulů v blízké době. Zajistit projektovou dokumentaci ve všech stupních pro výstavbu a to buď k zastřešení stávající plochy, rekonstrukci komunikací a IT vč. parkovacích míst, nebo pro výstavbu nového zimního stadionu vč. potřebné infrastruktury s následnými postupy… Z důvodu absence přípravných materiálů bude řešeno na příštím jednání ZMě. Pořízená budova pro MP protokolárně převzata, čeká se jen na zpracování PD ke stavebnímu povolení a drobné úpravy. Co se týká náměstí a úkolu zajistit posudek PD od projektanta znalcem v oboru, bylo splněno. Cen.nabídka znalce na posudek a časové plnění bude předložena ke schválení ZMě, každopádně to bude něco stát. Otázkou je, jestli splňovala PD všechny náležitosti, zda obsahuje odborné chyby, a zda tyto mají vliv na cenu díla případně reklamační závady. V polovině února proběhne schůzka za účasti projektanta a zástupců Města.

     Zastupitelé schválili různé majetkoprávní úkony s konkrétními podmínkami a rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2017 a 2018, neschválili finanční dar pro sdružení Kotec ve výši 35 tisíc Kč. Dle vedení Města proběhne v nejbližší době jednání s jeho vedoucím, a na základě předložených podkladů a přínosu pro město lze tuto záležitost řešit případně nižším příspěvkem.

Dále bylo schváleno uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na rok 2018 pro Farní charitu Stříbro, pro Zdravotnickou záchrannou službu PK a TJ Baník Stříbro, Dodatek ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města pro Lesy města Stříbro a schváleno udělení mimořádné odměny ve výši 50 tisíc Kč uvolněnému místostarostovi jako poděkování za dlouhodobé vedení Hospodářsko-investičního odboru MěÚ. Funkci vedoucího tohoto, dá se říci nejdůležitějšího odboru pro chod města, se dlouhodobě nedaří obsadit. Jedná se o činnost, která nespadá do náplně práce místostarosty.

     Byla odsouhlasena změna územního plánu Stříbro – pořízení změny zkráceným způsobem, kde obsahem změny je zanesení návrhového koridoru technické infrastruktury pro záměr VTL plynovod Hranice ČR/SRN Přimda a byl zvolen přísedícím u Okresního soudu Tachov p. Miroslav Plaňanský ze Stříbra.

     V diskusi se občané dotazovali na informaci o býv. kasárnách a jednání s firmou CTP, zda se podařilo sjednat nějaké výhodnější podmínky, zda je vyčleněna zóna pro byty, obchod případně i sportoviště. V prosinci proběhlo jednání s nejvyšším vedením CTP o navýšení ceny za pozemek, o možnosti vyčlenění části pozemků na prodej místním podnikatelům, dále protože se nejedná o klasickou průmyslovou zónu, ale o součást města – nutno přizpůsobit strukturu klientů a nájemců, apod. V případě dohody by mohl být na příštím ZMě předložen návrh nové smlouvy ke schválení. Celá spodní část od hřiště je určena pro smíšenou zónu, tj. bytové domy, byty a rodinné domky. Infrastrukturu bude zajišťovat dle smlouvy spol. Waystone CZ potažmo CTP. Bude zpracována studie pro dětské hřiště a pro další sport. využití zůstává k dispozici bývalé fotbalové hřiště. Dále by bylo možné na část pozemku u ZZS k připomenutí bývalých kasáren přemístit např. pilíře od vchodu apod. Co se týká obchodu, je zde zájem investora o koncept ve stylu Albert, Billa+Kik, případně něco takového. Bývalá budova štábu je vyňata ze smlouvy a je to na zvážení zastupitelů, co zde bude.

V diskusi zazněla informace o špatném vybavení čekáren polikliniky. Město do polikliniky investuje, ale vybavení čekáren je v kompetenci jednotlivých lékařů. Padaly návrhy na řešení, např. vybavit čekárny a zvýšit nájmy. Již nyní jsou sazby pronájmu pro lékaře nejnižší právě proto, aby mohli investovat. Je to na nich.

Již dlouhodobě, i přes veškerou snahu, zde schází diabetolog. V současné době je stav takový, že pokud to půjde dobře, mohlo by město získat lékaře od r. 2019.

     Další dotaz se týkal pozemků za stadionem, v jakém časovém úseku bude možné stavební pozemek získat. Bohužel není stále dořešen majetkoprávní vztah s majitelem pozemku, ale je to v zájmu nás všech, aby se tato záležitost vyřešila co nejdříve.

Předáno poděkování vedení Města od místní organizace Českého svazu chovatelů za podporu jejich činnosti. Ročenka chovatelů k dispozici k nahlédnutí.

Blahopřání zastupiteli p. Ing. Moravcovi k životnímu výročí.

 

                             I.N.

 

  

 

                    Dne 07.03.2018:Ilona Novotná

Pro reakci na článek musíte být přihlášen

Publikování nebo šíření článků a fotografií ze stribro.cz je bez souhlasu autora zakázáno.
Účetnictví a prodejna počítačů Stříbro | Tvorba www stránek Stříbro