Uživatelské jméno: Heslo: Dnes je 24. května 2018 a svátek má Jana
Aktuálně O městě Pro turisty Pro občany Podnikatelé Katalog
počasí.stříbro.cz | fanstyby.stříbro.czNejen zákaz kouření se zpřísnil


U příležitosti světového dne bez tabáku, tedy …

od 31.5..2017 zpřísňuje zákon 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. V médiích se objevují často nedostatečné informace, proto jsem se snažil podat ucelenější informaci, i když leckdy ve zjednodušeném znění, nicméně v zákoně je toho podstatně více, proto byste si ho měli přečíst celý a zjistit, co se vás týká, protože neznalost zákona neomlouvá a postihy jsou dost tvrdé.

§ 3 zákona zakazuje prodávat nebo podávat tabákové výrobky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety osobě mladší 18 let. Zakazuje prodávat kuřácké pomůcky osobě mladší 18 let. Zároveň specifikuje, kde se nesmí prodávat.

§ 11 zakazuje prodávat nebo podávat alkoholický nápoj osobě mladší 18 let a zároveň specifikuje, kde se nesmí prodávat.

Zákaz kouření a zákaz používání elektronických cigaret najdete v §8 zákona, např.:
- ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, …
- na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
- v dopravním prostředku veřejné dopravy,
- ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem, …
- ve škole a školském zařízení,
- v zařízení sociálně-právní ochrany dětí, v provozovně, kde je provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do 3 let, v prostoru, kde je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, nebo v zařízení, kde je uskutečňována mimoškolní výchova a vzdělávání, nezařazeném do rejstříku škol a školských zařízení,
- v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro osoby mladší 18 let,
- ve vnitřním prostoru všech typů sportovišť,
- ve vnitřním zábavním prostoru, jako je kino, divadlo, výstavní a koncertní síň a sportovní hala, a dále v jiném vnitřním prostoru po dobu pořádání kulturní a taneční akce,
- ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb, kde zákon ale povoluje elektronickou cigaretu

V následujícím § 9 najdete podnikatel, jak postupovat, aby splnil požadavky zákona:
- Zjistí-li vlastník, provozovatel či pořadatel porušení zákazu kouření, je povinen osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo zákaz používání elektronické cigarety, vyzvat, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila. Tato osoba je povinna výzvy uposlechnout.
- Prostor, kde je zákaz kouření, s výjimkou nástupiště, přístřešku a čekárny veřejné dopravy, je vlastník, provozovatel či pořadatel povinen u vstupu označit zjevně viditelnou grafickou značkou „Kouření zakázáno“. Grafickou podobu značky najdete pod článkem.
- Prostor, kde je zákaz používání elektronických cigaret, s výjimkou nástupiště, přístřešku a čekárny veřejné dopravy je vlastník, provozovatel či pořadatel povinen u vstupu označit zjevně viditelným textem informujícím o tom, že v tomto prostoru je používání elektronických cigaret zakázáno. Tento text musí být pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně 1 cm.

K  prodeji alkoholu:
- § 16: Zjistí-li prodejce, který prodává alkoholické nápoje v prodejně, provozovně stravovacích služeb, provozovně výrobce vína, ubytovacím zařízení nebo dopravním prostředku, že se v tomto prostoru zdržuje osoba mladší 18 let, která je zjevně pod vlivem alkoholu, je povinen tuto osobu vyzvat k opuštění tohoto prostoru. Tato osoba je povinna výzvy uposlechnout.
- § 18: Osoba, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, kdy ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, se zakazuje vstupovat a zdržovat se v prostorách definovaných obdobně jako v § 8 pro zákaz kouření. Zjistí-li vlastník, provozovatel či pořadatel porušení zákazu, je povinen osobu, která nedodržuje zákaz, vyzvat, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila. Tato osoba je povinna výzvy uposlechnout.
Ministerstvo zdravotnictví na svém webu upřesňuje: "Pojem „zjevně pod vlivem“ je obecně užívaný termín vyskytující se v několika právních předpisech, přičemž jeho bližší výklad obsahuje například stanovisko odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra. Z něho vyplývá, že zjevné ovlivnění návykovou látkou lze vyhodnotit pomocí vlastních vjemů. Jedná se například o takové ovlivnění, které je očividné a je zřejmé z pohybů, mluvy nebo jiného chování osoby. Zjevně ovlivněná osoba jeví na první pohled známky opilosti především v tom smyslu, že její ovládací a rozpoznávací schopnosti nejsou dostatečné.".

V § 35 jsou uvedeny horní hranice sankcí pro nepodnikající fyzické osoby, tedy pro všechny občany včetně zaměstnanců, rodičů, kamarádů, atd. např.:
- 5.000 Kč, pokud si zapálíte tam, kde je zákaz kouření
- 10.000 Kč, pokud prodáte nebo podáte alkoholický nápoj osobě, o níž lze důvodně předpokládat, že alkoholický nápoj vzápětí požije a následně bude vykonávat činnost, při níž by vzhledem k předchozímu požití alkoholického nápoje mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek,
- 10.000 Kč, pokud prodáte alkoholický nápoj osobě zjevně ovlivněné alkoholem nebo jinou návykovou látkou,
- 20.000 Kč, pokud ve stavu zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, v němž ohrožujete sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, vstoupíte na místo, na které je osobám v tomto stavu vstupovat zakázáno, nebo se na takovém místě zdržujete,
- 25.000 Kč, pokud  prodáte kuřáckou pomůcku osobě mladší 18 let
- atd, …
- 150.000 Kč, pokud  prodáte nebo podáte tabákový výrobek, bylinný výrobek určený ke kouření, elektronickou cigaretu nebo alkoholický nápoj  osobě mladší 18 let, v případě osoby mladší 15 let pak dvojnásobek, tedy 300.000 Kč.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby (OSVČ) mají v § 36 sankce podstatně vyšší včetně možnosti dočasného zákazu činnosti.

§ 40 říká, že právnická a podnikající fyzická osoba za porušení zákona neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. Podnikatel musí např. prokázat, že zaměstnanci byli řádně proškoleni.

Co dělat, pokud osoba porušující zákon neuposlechne výzvy? K tomu Ministerstvo zdravotnictví na svém webu doplňuje: V případě, že osoba neuposlechne výzvy nebo pokud hrozí nebezpečí osobám, majetku či veřejnému pořádku, lze podle obecných ustanovení zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, požádat o poskytnutí pomoci Policii ČR, případně obecní policii, a to podle zákona č. 553/1991 Sb.

Občané mohou být pokutováni hned, prodejci nebo jiní provozovatelé dle § 42 jsou povinni přizpůsobit svou činnost podmínkám stanoveným tímto zákonem do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Plné znění zákona 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

Grafická značka „Kouření zakázáno“ charakteru zákazové grafické značky (viz níže) má velikost nejméně 12 cm x 16 cm a obdélníkový tvar s poměrem šířka/výška 3 : 4, bílým pozadím, černým okrajem as kruhem s červeným okrajem, červeným šikmým pruhem a s černou hořící cigaretou na bílém pozadí a černými tiskacími písmeny „KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO“:

Dne 31.05.2017:Ing. Josef Hrábek

Pro reakci na článek musíte být přihlšen


Publikování nebo šíření článku a fotografií ze stribro.cz je bez souhlasu autora zakázáno.
Účetnictví a prodejna počítačů Stříbro | Tvorba www stránek Stříbro